Privacyverklaring Vitalentiz

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 
 

1. Contactgegevens
De persoonsgegevens wordt verwerkt door:

Vitalentiz
Enschedesestraat 164
7552 CL te Hengelo.
Email: info@vitalentiz.nl
Website: www.vitalentiz.nl  
Tel. 06-82885465


2. Het gebruik van persoonsgegevens door Vitalentiz
Vitalentiz verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u ons verstrekt via de website, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt o.a. verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. 
 

3. Vitalentiz verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens; 
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Geslacht; 
 • Gegevens en rapportages m.b.t. het te volgen traject (zoals status en resultaat); 
 • Gespreksverslagen; 
 • Gegevens die verband houden met de dienstverlening zoals e-mails, correspondentie, afspraken/agenda en chats;  
 • Curriculum vitae eventueel met pasfoto; 
 • Gegevens met betrekking tot arbeidsverleden en opleiding;
 • Gegevens van de opdrachtgever c.q. werkgever;
 • Gegevens in een Plan van Aanpak;
 • Uitkomsten van metingen en assessments (zoals vaardigheden, persoonlijkheid, waarden, talenten en intelligentiescores);
 • Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) / Lijst Arbeidsbeperkingen (LAB) en arbeidsdeskundig rapport;
 • IP-adres;
 • Contactaanvragen;
 • Inschrijving nieuwsbrief.


4.Doeleinden verwerking Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonlijke gegevens om onze diensten te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld voor:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het opmaken van een offerte of een bevestiging van de opdracht;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Rapportages voor de client en eventueel (met toestemming van de client) voor de opdrachtgever;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen en verplichte administratie;
 • Cliënttevredenheidsanalyses
 • Het verzorgen van trainingen en workshops

Voor sollicitanten van Vitalentiz geldt dat wij: 

 • Online informatie bekijken (bijvoorbeeld LinkedIn)
 • Sollicitatiegegevens zoals CV, sollicitatiebrief en aantekeningen, tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaren. 

Wij verwerken de bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Alleen met uw toestemming wordt informatie doorgeven aan anderen. Inhoudelijke rapportages over u worden pas verstrekt aan een opdrachtgever nadat u daarmee uitdrukkelijk akkoord bent gegaan. 


5. Toegang tot persoonsgegevens 
Alleen medewerkers van Vitalentiz (iedereen die bij Vitalentiz hetzij op basis van een arbeidsovereenkomst hetzij anderszins werkzaam is) hebben toegang tot de persoonsgegevens die in onze systemen zijn verwerkt. Hiertoe hebben alle medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend en daarnaast zijn de systemen beveiligd. 


6. Persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren de persoonsgegevens en de gegevens van de opdrachtgevers niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit betekent dat de persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden in verband met wettelijke bewaarplichten zoals financiële administratie in verband met de fiscale bewaarplicht. 


7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Cliënten en opdrachtgevers hebben het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vitalentiz. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vitalentiz.nl. 


8. Beveiliging en externe verwerking persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


9. Delen van persoonsgegevens met derden
Vitalentiz deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Vitalentiz zal persoonsgegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Vitalentiz kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Met deze derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Derden hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen. 


10. Cookies en vergelijkbare technieken
Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.


11. Versiebeheer van deze Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website. Deze Privacyverklaring (versie 1) is voor het laatst bijgewerkt in november 2018.


12. Tot slot
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht u echter aanvullende vragen hebben over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan horen wij dat graag.
 

Hengelo, 2018
Vitalentiz